Jump to content
Tatakae! Volume 5 Cover Illustration


Uploader

Share This


Copyright

Shun Matsuena

Share Links

Tatakae! Volume 5 Cover Illustration

Tatakae! Ryōzanpaku Shijō Saikyō no Deshi
Volume 5
Cover illustration
Background differs from actual volume cover.